Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.


Predávajúci spracováva údaje kupujúceho za účelom plnenia zmluvy v rozsahu

 • meno,
 • priezvisko,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • IP adresa
 • Číslo účtu

Osobné údaje nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme žiadnej tretej strane, výnimku tvoria externí dopravcovia a spracovateľ:

spoločnosť SAShE s.r.o., Gerulatská 1395/2A, 851 10 Bratislava, IČO: 46 03 64 91, DIČ: 2023201554, IČ DPH SK2023201554, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Vložka číslo: 97646/B ,

prostredníctvom ktorých sa spracúvajú osobné údaje s cieľom spracovať objednávku, t. j. dodanie tovaru kupujúcemu.

Spoločnosť SAShE s.r.o. šifruje prenášané údaje pomocou technológie SSL (secure socket layer technology). Údaje sú chránené heslom.


Predávajúci ukladá osobné údaje Kupujúceho po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

 

Predávajúci používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

Cookies sú často používané v affiliate marketingu na sledovanie odkazov a pripisovanie príslušného partnera s províziou. Keď užívateľ klikne na odkaz partnera, cookie sa umiestni na ich zariadenie a sleduje ich aktivitu na webovej stránke reklamného partnera. Ak užívateľ vykoná nákup, cookie poskytne informácie o odkaze a partner bude pripísaný so zákazkou.


Existujú rôzne typy cookies používaných v affiliate marketingu, vrátane prvopártových a tretích stránok. Prvopártové cookies sú umiestnené webovou stránkou reklamanta, zatiaľ čo cookies tretích strán sú umiestnené poskytovateľom služieb tretích strán.

Použitie cookies v affiliate marketingu podlieha reguláciám ochrany údajov, ako je napríklad Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Táto webová stránka sa zúčastňuje na programe affiliate od spoločnosti Etsy.

 
Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne má právo požadovať od Predávajúceho

 • prístup ku svojím osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR,
 • prípadne obmedzenie spracovanie podľa článku 18 GDPR.
 • má právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17, ods. 1, písm. a), a c) až f) GDPR.
 • namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.